Čištění, ekologická likvidace a revize VT

 

 

Likvidace
Čištění serverových řešeníV rámci komplexnosti služeb chápeme i relativně krátký životní cyklus zařízení IT a po jeho uplynutí se nabízí již literárně -historická otázka: „Kam s ním ?“. Otázka ekologické likvidace naštěstí začíná být aktuální i v naší republice a doby „anonymního kontejneru“ jsou již dávno minulé.
Stejně tak, jako naše služby začínají u návrhů topologie sítí a instalací zařízení, jejich symbolické završení souvisí se zajištěním odvozu a ekologické likvidace vyřazeného HW.
Stále podceňovaná služba profesionálního čištění zařízení IT začíná být žádoucí zejména v lokalitách se zvýšeným výskytem pevných částic ve vzduchu (prachu). Klasickými klienty jsou průmyslové podniky (zejména chemické, těžební a hutní).

Při profesionálních čištění zařízení IT není totiž dominantním záměrem služby vyčistit povrch zařízení, ale zejména jeho vnitřek. Čištění povrchu je spíše otázka estetická (klávesnice, monitor, …), ale zanesený vnitřek zařízení může být příčinou jeho selhání, v krajním případě i vyhoření.

Klasickými příčinami těchto závad jsou zejména:
zanesené větráky:
způsobují nedostatečnou cirkulaci vzduchu a následné přehřívání komponent,
zanesené kontakty:
omezená funkčnost komponent či jejich selhání, vrstvy prachu v energetickém systému - mohou způsobit zkrat a následně i požár zařízení.
Následné řešení (oprava) je obvykle nejen finančně náročná, ale závada navíc často způsobí nevratné škody na datech klienta. Průběžné profylaktické prohlídky zařízení v režimu 1-2x ročně mohou výrazným způsobem přispět jak k úsporám finančních prostředků, tak k bezpečnosti provozu systému IT klienta

Podrobné informace o ceně a dostupnosti služeb Vám rádi zašleme.

ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrických spotřebičů
 
Účelem normy je stanovit požadavky na kontroly a revize elektrických spotřebičů, odlišné od požadavkù ČSN 33 1500 a ČSN 33 1600, s cílem zabezpečení ochrany před úrazem elektrickým proudem a proti požáru.

Tato norma stanovuje způsob a rozsah:

• revizí elektrických spotřebičů po opravách nebo úpravách
• kontrol a revizí elektrických spotřebičů během jejich používání

Čištění PCNorma platí pro:

• elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely,
• elektrická svítidla,
• elektrická zařízení informační techniky,
• přístroje spotřební elektroniky,
• pohyblivé přívody a šňůrová vedení,
• elektrické a elektronické měřící přístroje,
• ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru.

Tato norma stanovuje postupy:

• revizí na všechny uvedené elektrické spotřebiče po jejich opravách nebo úpravách před předáním uživateli,
• kontrol a revizí na všechny uvedené elektrické spotřebiče, které byly dříve užívány a jsou uváděny znovu na trh,
• kontrol a revizí na uvedené spotřebiče užívané v pracovním procesu, užívané ve veřejně přístupných prostorách a na spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli.

Norma se nevztahuje na elektrické spotřebiče podléhající zvláštním předpisùm pro:

• elektrická zdravotní zařízení,
• elektrická zařízení pro hlubinné doly,
• elektrická zařízení do prostorů s nebezpečím výbuchu.

Termíny a definice

1) kontrola elektrického spotřebiče: činnost, při které se prohlídkou a zkouškou chodu zjišťuje technický stav spotřebiče
 
2) revize elektrického spotřebiče: souhrn úkonů, při kterých se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav spotřebiče z hlediska bezpečnosti. Součástí revize spotřebiče je vypracování dokladu o revizi.

3) prohlídka elektrického spotřebiče: pohledové posouzení stavu elektrického spotřebiče z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem

4) měření elektrického spotřebiče: ověření elektrických parametrů z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem měřením

5) zkouška chodu: ověření funkce ovládacích prvků a poslechové posouzení hlučnosti